Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pojištění psa

14. 11. 2006
Svého psa si můžete pojistit. Zde jsou podmínky českých pojišťoven, které nám podaly informace o tom, jakým způsobem si u nich můžete svého psa pojistit. Doufáme, že se tento seznam v budoucnu ještě rozroste.

Česká podnikatelská pojišťovna a.s.

 • pojištění se vztahuje na pojistné události nastalé v ČR, na pojistné události nastalé mimo území ČR lze sjednat připojištění
 • pojištění se vztahuje na úhyn nebo utracení nastalé až 15 dnů po sjednání pojištění pojištění lze sjednat pro psy od 6 měsíců do 8 let věku, musí být předložena evidenční známka psa, očkovací průkaz se záznamem očkování proti vzteklině, psince, parvoviróze a infekční hepatitidě, průkaz původu u psů s PP, doklady majitele
 • pojištění se sjednává pro případ uhynutí nebo utracení, k němuž došlo z důvodu:
     - získané nemoci s vyloučením vrozených vad psa
     - úrazu
     - porodu a potratu
     - operace
     - velmi nebezpečných a nebezpečných nákaz
     - otravy jedem
     - zasažení elektrickým proudem, který pojištěný nezavinil
     - živelní události
 • doplňkové pojištění se vztahuje na odpovědnost majitele psa za škody na zdraví, na cizích věcech, které byly způsobeny pojištěným psem

  Česká pojišťovna a.s.

 • pojištění lze sjednat pro psy od 3 měsíců do 8 let věku
 • pojistná částka činí nejméně 1000,- Kč
 • pojištění se vztahuje na uhynutí nebo utracení pojištěného psa v důsledku získané nemoci, úrazu, operace, porodu nebo zmetání, akutní otravy nebo v důsledku živelní události nebo v přímé souvislosti s ní
 • sazba je 10% z pojistné částky; pojistná částka je hodnota psa, kterou si stanovuje klient se souhlasem pojistitele a je horní hranicí plnění pojišťovny

  Generali Pojišťovna a.s.

 • pojištění lze sjednat současně s pojištěním odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě nebo v rámci pojištění rodinných domů, pojištění domácnosti, pojištění bytové jednotky v rozsahu Exklusiv
 • v současné době se připravuje prodloužení smlouvy o spolupráci, která umožňuje samostatné sjednání tohoto pojištění za výhodných podmínek v případech, kdy se majitel psa rozhodne nechat označit psa mikročipem a využít dalších služeb s tím nabízených
 • pojištění se vztahuje na škody, které způsobí pes, a za které odpovídá majitel, např. pokud pes někoho zraní, zničí či poškodí cizí věci, vběhnutím do vozovky způsobí dopravní nehodu apod.
 • pojistná částka činí 200,- - 700,- Kč ročně, podle rozsahu pojištění

  Pojišťovna České spořitelny

 • v případě, že má klient sjednáno pojištění odpovědnosti občana za škodu vzniklou v běžném občanském životě vztahuje se toto pojištění (na základě VPP OOP 2 a k nim příslušným smluvním ujednání OOP 5) mimo jiné i na odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou jinému při držbě psa
 • dalším typem pojištění občanskoprávní odpovědnosti je pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z chovu zvířat např. psů, koňů
 • V případě pojištění odpovědnosti občana za škodu vzniklou v běžném občanském životě se pojistná ochrana vztahuje:
     - na vlastníka nebo spoluvlastníky psa uvedené v pojistné smlouvě
     - na ostatní osoby žijící s vlastníkem psa ve společné domácnosti, jež jsou uvedeny v pojistné smlouvě a kteří tím, že spolu s vlastníkem tvoří společnou domácnost, jsou považování za oprávněné držitele psa.
 • V případě pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z chovu zvířat se pojistná ochrana vztahuje:
     - na pojištěného za škodu vyplývající z vlastnictví nebo opatrování zvířete (zvířat) uvedeného v pojistné smlouvě
     - na osoby, kterým pojištěný bezplatně svěřil zvíře do opatrování, pokud zvířetem způsobená škoda vznikla při této činnosti
     - a dále se pojištění vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou zvířetem na výstavách a soutěžích
 • na výši pojistného má vliv nejen počet zvířat, výše pojistné částky, kterou si klient volí sám, ale i to, zda si klient přeje připojistit regresní nárok zdravotní pojišťovny či nikoliv

  Hasičská vzájemná pojišťovna

 • pojišťovna nabízí pojištění psa v rámci několika produktů
 • psa lze pojistit zcela samostatně jako produkt " pojištění odpovědnosti za škody způsobené psem" nebo v rámci majetkového pojištění
 • pojištění se vztahuje na odpovědnost za škody, způsobené psem

  Kategorie pojistných částek

  KategorieABCD
  Pojistné240340440580


  KategorieABCD
  Za škodu na zdraví (Kč)500.0001.000.0002.000.0004.000.000
  Za škodu na věci (Kč)200.000400.000800.0001.500.000
  Za finanční škod20.00020.00020.00020.000


  Halali, všeobecná pojišťovna a.s.

 • pojištění lze sjednat pouze pro psy s průkazem původu
 • pojistit lze psa od 3 měsíců do 8 let věku, s následným každoročním předkládáním potvrzení veterinárního lékaře o zdravotním stavu psa, nejvyšší vstupní věk pro sjednání pojištění je 7 let
 • pojištění se vztahuje na uhynutí nebo utracení psa v důsledku získané nemoci, úrazu, operace, porodu nebo potratu, akutní otravy nebo v důsledku živelní události nebo v přímé souvislosti s ní
 • podmínkou pojištění je, že pes je v okamžiku sjednávání pojištění zdráv, je chován v odpovídajících podmínkách a je pravidelně očkován proti vzteklině, psince, hepatitidě, leptospiróze a parvoviróze, pes musí být označen tetováním

  ČSOB Pojišťovna

 • klient se může proti škodě způsobené psem pojistit skrze "pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v občanskoprávních vztazích"
 • pojištění psa nelze uzavřít samostatně, je doplňkovým pojištěním k základnímu pojištění domácnosti
 • limit pro škodu způsobenou na zdraví, usmrcení je 500.000,- Kč
 • limit pro škodu na věci je 250.000.- Kč
 • limit pro následnou finanční škodu je 20.000,- Kč
 • za pojištění jednoho psa zaplatí klient 55,- Kč ročně
 • maximální počet pojištěných zvířat jsou tři

  Pojišťovna Slavia

 • základní pojištění se sjednává pro případ uhynutí nebo nařízeného usmrcení čistokrevných nebo jinak vzácných psů a koček
 • doplňkové pojištění je možné sjednat pro případ náhrady nezbytných léčebných výloh spojených s akutním onemocněním nebo úrazem
 • pojištění se vztahuje na zvířata zdravá, jejichž zdravotní stav při uzavírání pojistné smlouvy je doložen veterinárním osvědčením, které není starší 3 dnů, pokud není dohodnuto jinak
 • pojištění lze sjednat pro psy ve stáří od 6 měsíců do 8 let, pro kočky ve stáří od 6 měsíců do 10 let
 •